Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 โดยการนำของ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย นายธำรง คุโณปการ ปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรื่องยุทธศาสตร์ Vision Zero เข้าร่วมกิจรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 ด้วย

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 มีสถานประกอบกิจการการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 40 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถานประกอบกิจการ ให้มีสถิติการประสบอุบัติเหตลดลง รวมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมุ่งสู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของยุทธศาสตร์ Vision Zero

101.jpg (577×432)102.jpg (577×432)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนแมนทอล โปรเท็คชั่น จำกัด

201.jpg (577×432)202.jpg (577×432)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาชลบุรี)

301.jpg (577×433)302.jpg (726×344)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท โออาร์ซีพรีเมียร์ จำกัด

401.jpg (577×433)402.jpg (577×432)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงงานข้าวสุพรรณบุรี

501.jpg (577×433)502.jpg (577×433)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท บีอาร์เอฟโลจิสติคส์ จำกัด (สาขาดุสิต)

601.jpg (726×344)602.jpg (726×344)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ลักส์มิน จำกัด

701.jpg (666×375)702.jpg (560×445)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด (โรงงานอยุธยา)