Facebook

messageImage_1590238165618.jpg (1065×665)


สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป.) สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.) และภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการเพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19“แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19” สามารถอ่านแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 โดยคลิกที่ภาพด้านล่างนี้


bcp.jpg (679×960)