Facebook
7.jpg (5472×3648)

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในงานแถลงข่าวSafety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 (เซฟตี้ ไทยแลนด์ รัน 2020) ว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงาน และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมรณรค์ให้คนไทยและสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ภายใต้โครงการ เดิน - วิ่ง การกุศล Safety Thailand Run 2020 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะทางคือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภททั่วไปในระยะทางมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30-09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล สาย 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน