Facebook
     เชิญชวนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO ฟรี!!!  รับสมัครจำนวนจำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี  โดยดาวน์หลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  จากนั้นส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 


หมายเหตุ

 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ไม่จำกัดประเภทกิจการ)

 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

 • ต้องส่งเอกสารสถิติประสบอันตรายย้อนหลัง 2 ปี

 • ให้ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

  ได้ที่ นางสาวพรทิพย์ สุขพลาย ผู้ประสานงานโครงการ

  ที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
  เลขที่ 22/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กทม.10170

  หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  หรือ โทรสาร 02-4485556


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • 02-8841852 ต่อ 212 ,313 หรือ 099-1966229