Facebook
หลักการและเหตุผล

        พลังงานไฟฟ้าล้วนแต่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน  แต่“ไฟฟ้า”เป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตรอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนพลังงานอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจได้ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

        กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาและให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

       ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สมาคมฯ จึงเปิดการอบรมหลักสูตรหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตายเกี่ยวกับไฟฟ้า

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

  • วิศวกร,หัวหน้างาน,ช่าง,พนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือมีโอกาสสัมผัสกับไฟฟ้าลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้งตรวจสอบทดสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟ้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า

วิทยากรที่บรรยาย

  • ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ระยะเวลาอบรม

  • 1วัน (6 ชั่วโมง)

หัวข้อบรรยาย


วิธีบรรยาย

  • บรรยาย,กรณีศึกษา /ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตราย


วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

  • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

  • ทดสอบก่อน-หลังการอบรม (คะแนนการทดสอบหลังการอบรมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ60)


สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

  • วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม