Facebook

     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ณ  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร   เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรี ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยมีเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้

  • สมัครเข้ารับฟังสัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (1 วัน)

  • เข้าได้ทุกหัวข้อสัมมนา (เฉพาะวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.)

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน Online ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น (สมัครและลงทะเบียนปุ่มด้านล่าง)

  • เปิดรับลงทะเบียนจำนวนที่นั่งจำกัดในแต่ละห้อง

  • ได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี)

  • ผู้สมัครจะม่ได้รับ ใบประกาศ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน


ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับแล้วหมายเหตุ

  • ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ได้ตั้งแต่ 8.30 -11.00 น. ช่อง 10  หน้าห้อง MR 223
  • เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากรทั้งหมดจะนำมาเผยแพร่ลงใน www.shawpat.or.th  , www.tosh.or.th ให้ผู้เข้าสัมมนาที่สนใจนำไปศึกษาต่อไปในรูปแบบของ PDF FILE หลังการสัมมนาประมาณ 1 สัปดาห์