Facebook

สำหรับองค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 และต้องการพัฒนาระบบไปสู่ ISO 9001:2015 หรือ องค์กร/สถานประกอบการที่มีความประสงค์ในการขอใบรับรองเป็นครั้งแรก


หลักการและเหตุผล

     ISO 9001:2015 (Quality Management System) คือมาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งภาคอุสาหกรรการผลิตและการบริการ การส่งเสริมและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตราฐานนี้  ช่วยให้องค์กรหรือสถานประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมพร้อมทั้งยกระดับและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

     การได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 จะทำให้กระบวนการบริหารพัฒนาคุณภาพขององค์กรเป็นการพัฒนาแบบมีระบบแบบแผน  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของการผลิตและ/หรือการบริการให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล


ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • การจัดอบรมเพื่อให้เข้าใจในข้อกำหนดต่างๆของมาตราฐานฉบับนี้
  • แนะนำการจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่างๆตามข้อกำหนด
  • ฝึกอบรมการจัดการการตรวจประเมินภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
  • ทบทวนข้อกำหนดร่วมกับคณะทำงานขององค์กร
  • ปรึกษาร่วมกับทีมตรวจประเมินภายในขององค์กรทำการตรวจประเมินระบบ


ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

  1. ผู้บริหารขององค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของข้อกำหนดมาตรฐานสากลฉบับนี้ เพื่อมีส่วนนำ ส่วนร่วมและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการได้อย่างราบรื่น
  2. เพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างมาตราฐานในการทำงาน   ลดโอกาสเกิดของเสีย และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ
  3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสากล     สร้างโอกาสในการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจ
  4. สร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรที่มีมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่
  5. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรและการดำเนินงานทางคุณภาพที่สอดคล้องและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันของแต่ละหน่วยธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


โทรศัพท์  061-3978484 (คุณอมรรัตน์   อ่อนดี)

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน