Facebook
      การจัดทำโครงการมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กรด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสามารถนำเสนอรายงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

  • เพื่อตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบ จากการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

  • เพื่อสามารถนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางมาตรการในการลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ


รายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา

  1. หนังสือแจ้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติ

  2. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)