Facebook
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆ ในสถานประกอบกิจการอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล พนักงานหมดสติในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น การมีระบบความปลอดภัยที่ดีจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยของสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น การปฏิบัติงานของทีมฉุกเฉินที่มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความรุนแรง และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการเตรียมพร้อม การฝึกฝน ทีมฉุกเฉินให้มีศักยภาพในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งของสถานประกอบกิจการ


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมแข่งขันทีมฉุกเฉิน ได้แสดงศักยภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเป็นเวทีของการเรียนรู้และพัฒนาทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ


การส่งทีมฉุกเฉินเข้าประกวด

 • สถานประกอบการแต่ละแห่ง ส่งทีมฉุกเฉินเข้าประกวด แห่งละ ๑ ทีม เท่านั้น
 • สมาชิกทีมละ ๕ คน
 • ทีมฉุกเฉินที่เข้าประกวดต้องยอมรับกฎกติกาที่กำหนดไว้


รูปแบบการประกวดทีมฉุกเฉิน

การประกวดทีมฉุกเฉินแบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดย รอบคัดเลือกจะคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่ดีที่สุดจำนวน  ๖ ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศมีรางวัล ดังนี้

ชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ


รองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ


รองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
ได้รับเงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


วันที่และสถานที่

รอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

 • ณ สนามฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทย


รอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติทีมที่เข้าสมัครประกวดทีมฉุกเฉิน (รอบคัดเลือก)

สมาชิกทีมทั้ง ๕ คน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์ ส่งทีมเข้าสมัคร
 • เกณฑ์อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
 • มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
 • มีใบรับรองแพทย์ (ทั่วไป)
 • สามารถปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อบังคับที่ทางกรรมการกำหนดไว้

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าประกวดทีมฉุกเฉินรอบคัดเลือก

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาบัตรพนักงาน หรือลูกจ้าง ของสถานประกอบการที่มีความประสงค์ ส่งทีมเข้าสมัคร
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน)

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าประกวดทีมฉุกเฉินรอบชิงชนะเลิศ

ใบรับรองแพทย์

๑)  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

๒)  โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หอบหืด วัณโรคปอด ความดันในปอดสูง ถุงลมโป่งพอง

๓)  โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ ที่มีความรุนแรงถึงขั้นใช้การไม่ได้หรือพิการ


ผ่านการฝึกอบรม (สำเนาใบประกาศ หรือใบรับรอง)

๑)  การดับเพลิงขั้นรุนแรง หรือขั้นก้าวหน้า หรือ Advance Fire Fighting

๒)  ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผู้ปฏิบัติ ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาต)

๓)  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หรือ BLS (Basic Life Support)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สารเคมีและวัตถุอันตราย (ถ้ามีใบประกาศ ให้แนบสำเนามาด้วย)


วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ใบสมัครไฟล์ MS.word)


ประกาศรายชื่อรอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)


คุณสมบัติและกำหนดการ (รอบชิงชนะเลิศ)

หมายเหตุ

 • ทีมที่สมาชิกส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ไม่ทัน หรือไม่ครบตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิทันที
 • กรณีอื่นๆ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการ เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถปฏิบัติตาม กฎ กติกา ข้อบังคับ ที่ทางกรรมการกำหนดไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณณัฐกณฑ์   ตันมา  โทร. ๐๙๔-๑๕๔๙๓๒๔ /  ๐๘๖-๕๔๘๒๓๐๐