Facebook
บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

กระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินการ จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety Management: PSM) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙


แนวทางการดำเนินการ

  • ให้คำปรึกษา การดำเนินงาน การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) รวมถึงให้การอบรมแก่พนักงานภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทร 0 2884 1852 ต่อ 401-409
  • คุณอมรรัตน์   อ่อนดี โทร.061-3978484
โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์:

:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน