Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ฝุ่น PM 2.5 ไมครอนและตรวจวัดคุณภาพภายในอาคาร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562