Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ขอประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์   เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละที่ได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยท่านกรุณาบริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 1,000,000 บาท  เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มกราคม 2562 เพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  คล้ายทับทิม เป็นผู้แทนมอบจำนวนเงินดังกล่าวให้กับ รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ