Facebook
รศ.ดร.เฉลิมชัย   ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ดรชัยยุทธ    ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษา  พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ณ กระทรวงแรงงาน

ร่วมอวยพร นายจรินทร์  จักกะพาก  ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมอวยพร นายวิวัฒน์  ตังหงส์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ร่วมอวยพร นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม