Facebook

       ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะจัดการอบรมหลักสูตร“ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course” ระหว่างวันที่ 22-26  เมษายน 2562 (รุ่นที่ 2) รวมจำนวน 5 วัน ณ  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนีแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำระบบมาตรฐานISO45001:2018ไปดำเนินการและกำหนดแผนการตรวจประเมินตามระบบISO45001 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน ดังรายละเอียดกำหนดการอบรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

       ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวและโปรดตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรสารหมายเลข 0-2880-4591 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562  โดยการอบรมรับจำนวนจำกัด


วันที่จัดอบรม

  • ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562  
    ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

การสมัคร


ราคาค่าอบรม

  • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 26,750 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว(หนังสือเชิญ / ใบสมัคร / กำหนดการ / แบบตอบรับ)