Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม SHAWPAT Family Day ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันของครอบครัว SHAWPAT ซึ่งกิจกรรม SHAWPAT Family Day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม