Facebook
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ