Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (นายกสมาคม) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561