Facebook

สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007

และต้องการ Migration เข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

การปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001:2007 เข้าสู่ มาตรฐาน ISO 45001:2018

หลักการและเหตุผล

     OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System) คือมาตรฐานที่ว่าด้วย “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน” โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยปราศจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ นอกจากนี้สถานประกอบการที่ส่งสินค้าให้กับต่างประเทศเช่นสัญชาติยุโรปเป็นต้น อาจมีการร้องขอให้ดำเนินการขอรับรองมาตราฐานดังกล่าวอีกด้วย

     ในปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (The International Organizational for Standardization: ISO) ได้พัฒนามาตรฐาน ISO45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับใหม่เกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” โดยกำหนดกรอบการทำงานที่จะช่วยปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานให้สูงขึ้นซึ่งทั้งสองระบบนี้มีความคล้ายคลึงกัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • Training: Implementation การฝึกอบรมข้อกำหนดมาตราฐาน ISO 45001
  • ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารตามเกณฑ์ข้อกำหนดของระบบ ฯ และที่กฎหมายกำหนด
  • Training: Internal Auditorการฝึกอบรม การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ ร่วมกับคณะทำระบบขององค์กร
  • ปรึกษาร่วมกับทีมตรวจประเมินภายในขององค์กรทำการตรวจประเมินระบบ

 
ประโยชน์ขององค์กรจะได้รับ

1.  ผู้บริหารสามารถบริหารงานความปลอดภัยได้ง่าย เห็นทิศทางและเป้าหมายชัดเจน, สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ง่าย

2.  เพิ่มผลกำไรโดยลดความสูญเสีย เพิ่มคุณภาพ และผลผลิต

  • สร้างความเชื่อถือ,  เชื่อมั่น  ต่อผู้ลงทุน
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
  • เพื่อรองรับการบริหารเชิงธุรกิจในอนาคต
  • ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น
  • เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับพรบ.ความปลอดภัยฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ