Facebook
คุณสวินทร์  พงษ์เก่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กับการบริหาร ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

“การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับบริษัท............” คำกล่าวดังกล่าวเราจะได้ยินจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำได้กล่าวและตอกย้ำอยู่เสมอเพื่อให้องค์กร สังคม และชุมชน อยู่ร่วมกันใด้อย่างมีความสุขภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของกระแส โลภาภิวัฒน์

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการบริหารจัดการด้านผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจะนำเครื่องมือนี้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อจะให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลัก ๆ คือ

  • เพื่อปกป้องและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นการรั่วไหล ,การหกรั่วของสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อวางระบบการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อันเป็นมาตราการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  • เพื่อยกระดับองค์กรในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการดูแล ควบคุมมิให้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริหารขององค์กรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อการยกระดับองค์กรสู่มาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ความสำเร็จในการจัดการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือ และความมุ่งมั่นในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงานและระบบการบริหารจัดการเป็น 3 ประสานที่สำคัญ

 

ภาพ ประสานสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในแนวทางของ ISO 14001: 2015

จุดมุ่งหมายของระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

     วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของการวางระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ ISO14001:2015 คือเพื่อให้องค์กรมีกรอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมดุลย์กับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์

วงจรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

     การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคือการนำวงจร Plan Do Check Act (PDCA) ของดร.เดมมิ่งมาประยุกต์ใช้โดยประกอบด้วย

  • การวางแผน (Plan)  เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมและกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลผลิตตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  • การปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นขั้นตอน (Do)  เป็นการนำแผนลงไปสู่การปฎิบัติจริงโดยมีการกำหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากกฎหมายที่ต้องปฎิบัติให้ถูกต้อง และครบถ้วน รวมไปถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ชี้บ่งอย่างครอบคลุม  (Environmental  Aspect)
  • การตรวจสอบติดตามผล (Check)  มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการการสอดคล้องกับข้อตกลงวัตถุประสงค์ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act/continual Improvement)  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเด็นสิ่งแวดล้อมและกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

      หากทุกองค์กรได้ร่วมมือและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ ISO 14001 : 2015  อย่างจริงจังและต่อเนื่องก็เป็นที่เชื่อได้ว่า โลกของเราใบนี้คงมีความสดใสสวยงาม น่าอยู่และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวเรา ก็คงอยู่คู่กันอย่างยั่งยืนตลอดไป