Facebook
สมัครฟรี !!

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แกสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

มี หลักสูตรตามกฎหมาย ดังนี้

 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)  เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว
 • การใช้รถยก การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การขับขี่รถยก) เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว


ดาวน์โหลดแผนการจัดฝึกอบรม


(คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่)สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียด

 • โทร. 02-884-1852 ต่อ 313 (นางสาวสุพัตรา  มงคลวงศ์)  

 • อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย :

 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศ (ไม่จำกัดประเภทกิจการ) แต่จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะค่าอบรมเท่านั้น
 • ต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
 • ลูกจ้างที่สถานประกอบกิจการส่งเข้ารับการอบรมต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและต้องสามารถเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดหลักสูตร
 • จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 5 คนต่อแห่ง


1. หลักการและเหตุผล

     การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
     มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work Promotion Foundation) และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) (The Safety and Health at WorkPromotion Association (Thailand) มีพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน พิจารณาเห็นว่ายังมีสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากพอสมควร ที่มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเข้ารับการฝึกอบรม สมควรที่จะส่งเสริม สนับสนุน โดยการให้ทุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก” ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะนำไปสู่การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานประกอบกิจการได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)ในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


3. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ทั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)สามารถดำเนินงานกิจกรรมและมีผลงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายและช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ขาดโอกาสสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯนอกจากนั้นยังช่วยยกระดับให้มูลนิธิเพื่อส่งเสริมฯ และสมาคมส่งเสริมฯ เป็นที่รู้จักในสังคมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


4. วิธีการดำเนินงาน

 • มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ SMEs ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดำเนินการโครงการฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการและทำข้อตกลงกับกลุ่มเป้าหมายในการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการของตนและติดตามผลการดำเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดและหลักสูตรพิเศษให้แก่ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการต่างๆในรูปแบบทั่วไป (Public) ตามแผนการฝึกอบรมประจำปีจัดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 4.1 ในจำนวนที่เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่10 พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท)ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ


5. แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ SMEsฯ ดำเนินการร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

1) คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ SMEsฯจัดทำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

2) คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ SMEsฯประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมฯของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี 2561หมายเหตุ

สถานที่จัดฝึกอบรมต้องเป็นที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และไม่สามารถสมัครหน้าเว็บไซด์ได้ ต้องสมัครกรอกเอกสารแล้วส่งมาให้เจ้าหน้าที่