Facebook
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร นวัตกรรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Organization Executive Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management ( SHE & En )  ระหว่างคณะพาณิชยสาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ณ ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 (ห้องโดมบริหาร 3 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)