Facebook

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคการศึกษาที่ี 1/2561 จำนวน 61 คน รายวิชา อช.441 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกทักษะวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหัวข้อเรื่อง "การเข้าทำงานในที่อับอากาศ และ ระบบ LOTO" เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต