Facebook

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA :
นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน'


  • เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2561
  • อบรม 13 มกราคม - 30 มีนาคม 2562
คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
  • • ผู้บริหารทุกระดับ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
  • • จำนวน 50 คน
ค่าลงทะเบียน เพียงท่านละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  #ค่าใช้จ่ายในการอบรมบริษัทหรือหน่วยงานลดหย่อนภาษีได้200%......................................................

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. : 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425