Facebook

สมัครอบรม

ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2540
จป หัวหน้างาน
13/11/2561 - 14/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800
2541
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
15/11/2561 - 16/11/2561
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800