Facebook
 • 1_65042_2.png
 • 9_64055_3.jpg
 • SHE-002.jpg

การพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย
เพื่อควบคุมความสูญเสียสำหรับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนด จัดให้มีมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ให้ สอดคล้องตาม พรบ.อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

-----------

หลักการและเหตุผล

     ความสูญเสีย (Loss) เป็นสิ่งที่ธุรกิจไม่พึงประสงค์ ในความพยายามในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศและเพื่อควบคุมความสูญเสียในปัจจุบันผู้บริหารที่มองการณ์ไกลต้องย้อนกลับมามองดูว่า อะไรคือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียภายในองค์กร

     อุบัติเหตุ (Accident) นับว่าเป็นความสูญเสียที่สำคัญและมีผลกระทบโดยตรงทั้งต่อชีวิต (Human Loss)  ทรัพย์สิน (Property Loss) และกระบวนการผลิต (Process Loss) ในการที่เราจะควบคุมความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุให้บรรลุเป้าประสงค์ เราจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งหมดออกมาอย่างเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักการสากลของการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (ModernSafety Management) ที่กล่าวว่า อุบัติเหตุมิได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว (Human Error) แต่เป็นเพียง 20% ของสาเหตุเท่านั้น และสาเหตุหลัก 80% คือ เกิดจากความบกพร่องของการจัดการ (Lack of Management Control) และพัฒนาศักยภาพความรู้ ทัศนคติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กัน

     ในพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  กำหนดให้ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่นและกิจการอื่นตามที่กำหนดจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้

     ทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)  เป็นหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย   เพิ่อการควบคุมความสูญเสีย    มีความพร้อมที่จะช่วย ในการยกระดับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิติ  ของข้าราชการ  พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ในทุกภาคส่วน ทั้งราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่น   ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความผาสุก ในชีวติ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้เล็งเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยความปลอดภัยอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
 3. เพื่อทำการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในการทำงานอย่างเป็นระบบ  และจัดทำแผนงานควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ


วิธีการดำเนินการ

ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ


 • ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์อันตรายที่แฝงเร้นอยู่ในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง (Identify allLoss exposure and Evaluate the risk of loss in each exposure)
 • ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง (Develop plan and Safety Activityfor Risk Management)
 • ขั้นตอนที่ 3 องค์กรนำแผนไปสู่การปฏิบัติและตรวจวัดประเมินผล (Implementation and Audit)

  

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • องค์กรได้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 • เป็นการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของ องค์กร
 • ลดความสูญเสียอันเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานลดลง
 • ก่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตการทำงานในองค์กรซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


คณะผู้จัดทำ


รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
นายกสมาคม


ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
นายวิโชติ บุญเปลี่ยน
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นายสวินทร์  พงษ์เก่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นางสุมาลี  ชนะชาญมงคล
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
นายเอกชิชย์  สายัณห์
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม