Facebook
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ  เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ “Dialogue Forum on “Safety Culture” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานสัมมนานี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับนานาประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมแรงงาน ส่งเสริมกิจกรรมเ ครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ