Facebook
    ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ และขอเชิญเข้าฟัง Talk Show เรื่อง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา งานความปลอดภัย สู่ยุค 4.0" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรณีสามาชิกประเภทสถาบันหากส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เข้าประชุมแทน และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ หมายเลขโทรสาร 0 2448 5556 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ / กำหนดการ / หนังสือมอบอำนาจ / แบบตอบรับ / แผนที่เดินทาง