Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )  ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand  สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”


รับส่วนลดทันที 500 บาท จากราคา 3,000 ลดเหลือ 2,500 บาท

 • เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าสัมมนางานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 32 ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าสัมมนาวิชาการ)


อัตราค่าลงทะเบียน ( 3 วัน ต่อ 1 ท่าน )

รายละเอียด

จำนวนเงิน

VAT 7 %

ชำระสุทธิ

ชำระเงินภายในวันที่  15 มิ.ย. 61

2,336.45

163.55

2,500

ชำระเงินวันที่ 16 – 27 มิ.ย.61 และ หน้างาน

2,803.74

196.26

3,000


รายละเอียดการชำระเงิน

(สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร  ที่ ท.ป.4/2528)

 • เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)”
  Safety  and Health at Work Promotion Association  (Thailand)

 • โอนเข้าบัญชี   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
  ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 2 110 609 282 สาขาตลิ่งชัน

กรุณาแฟกซ์ใบสมัครและเอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน  (ภายในวันที่  15 มิ.ย. 61 )

 1. ชำระเงินภายในวันที่   15  มิ.ย. 61

 2. กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ  เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 , 02-448-5556 หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตร QR  Code และเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน   เวลา 07.00 - 09.00 น.


ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงินค่าสัมมนา ตั้งแต่วันที่  16 – 27  มิ.ย. 61 และลงทะเบียนหน้างาน

 1. ชำระเงิน  (วันที่ 16 – 27 มิ.ย.61 )
  กรณีโอนเงิน ให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคมฯ เบอร์แฟกซ์  02-884-1852 ต่อ 210 ,02-448-5556 หรือทาง   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง ณ จุดลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 2. ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (วันที่ 28 มิ.ย.61 )
  จะได้รับใบรับเงินชั่วคราว (นำใบรับเงินชั่วคราวมาติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี วันที่  29-30 มิ.ย.61 / เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ จุดลงทะเบียน)

 3. ลงทะเบียน เซ็นชื่อขอรับบัตร QR  Code และเอกสารเข้าห้องสัมมนาในวันงาน   เวลา 07.00 - 09.00 น.


กรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถส่งเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ 26 มิ.ย. 61

ให้นำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงอีกครั้ง  ณ  จุดลงทะเบียน ที่ช่อง "ยังไม่ชำระเงิน"


การแก้ไขใบเสร็จ ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างานระหว่างวันที่ 29 - 30 มิ.ย 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ ณ สมาคมฯ  ในวันเวลาทำการ


สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ

 1. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการได้ทุกห้อง
 2. ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา กระเป๋าเอกสาร
 3. ได้รับวุฒิบัตรผู้เข้าสัมมนาในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที 32
 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อและของว่าง  2  มื้อต่อวัน
 5. ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที 32


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทรศัพท์    0-2884-1852 , 0-2880-4803   ต่อ   301 – 306 , 201 - 214

โทรสาร     0-2884-1852  ต่อ 210 , 02-448-5556

[ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ]