จรูญ จันทร์แก้ว

รองผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

เอกชิชย์  สายัณห์

ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อมรรัตน์   อ่อนดี

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ธัญลักษณ์  หอมขำคม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฝึกอบรมและพัฒนางานฝึกอบรม

สุพิชญา  สอนสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและพัฒนางานภาคปฏิบัติ

อภิกฤษช หิรัญเวลา

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการที่ปรึกษา และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

ณัฐชัย  ศรีเล็ก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรมอาวุโส

ศตพร  ทีปต์พณิช

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ชนันท์นมิดา  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ฐานกฤติ  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

รสริน  แสนดี

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ภานุพงษ์   นุชนุ่ม

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ปิยะมาศ   พิจิตร์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

เอกอนงค์  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

อนุธิดา  ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

พรพรรณ  อำพรศักดิ์

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ภัณฑิรา  ภูสิต

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

ธนวัฒน์   เกตุชะนก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ทรงยศ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

ชลธิชา เรืองชัง

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

จารุวรรณ เพิ่มพร

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

วิศรุต พ่วงออมสิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ปริณดา นครใชย

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

สาโรจน์  ตาตะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฐิตินันต์  วงษ์แย้ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาสินีย์   หอมขำคม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันวิสา  ศรียาบัตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ