สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สุมาลี  ชนะชาญมงคล

ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

อรัญญา  ภูบังไม้

รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยี

ความปลอดภัยฯ และรักษาการหัวหน้าฝ่าย

สนับสนุนและพัฒนางานฯ

อภิสิทธิ์  ใชยปัญญา

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

พงศธร  แดหวามาลัย

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

อัศฎา  วงศ์ชมภู

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

พัลลภ  ปิ่นแก้ว

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

ปรียาภรณ์  วุฒิสาร

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

 

ณัฐชณิชา  แสงเดือน

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

กัณภิรมย์  พันเดช

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

มูฮัมหมัดซารีฟ  เหงบารู

นักวิชาการตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

ศรายุทธ  ทารัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัด

และประเมินสิ่งแวดล้อม

อรทัย  ยอดแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ