น.ส.ฐานิตดา คล้ายยา
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน


น.ส.รัตนาภรณ์  เสือขำ
หัวหน้าฝ่ายงานสนับสนุนและธุรการ

 

นายศักรนันท์ เตวะสุข
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
และระบบสารสนเทศ
น.ส.พรทิพย์  สุขพลาย
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานโครงการและพัฒนา
งานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และวิเทศสัมพันธ์


 

น.ส.นพวรรณ  ศรีคราม
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส
น.ส.เอกอนงค์  การสุรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส
นายสุเทพ  ศรีทองอินทร์
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส
น.ส.ฤดีมาศ  แสนนา
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส
นายวรากรณ์  วัฒนากูล
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส
นายนิติกานต์ ปานรงค์
เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส
น.ส.กชพร  กำเนิดเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ อาวุโส
น.ส.สิมาพร กรรณแก้ว
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
น.ส.ปิยะนุช  พิมพ์มณี
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.ภิญญาพัชญ์ เกตุยศ
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.นาถฤทัย อภิรติพรพิมล
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.จันทนี อิ่มสำราญ
เจ้าหน้าที่การเงินรับ
น.ส.วัลยา  ปานยิ้ม
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
น.ส.ชลัยย์กร  ประเสริฐอดิศร
เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล
นายอภิเดช  ฉ่ำเกตุ
เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
นายยิ่งศักดิ์ ภูสิต
เจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์
นางจันทร์  พงษ์ไพบูลย์สุข
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
นางลำดวน  วงศ์ษาคำ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
น.ส.รุ่งรัตน์  ม่วงหมั่นกิจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
นายสุทัศน์  มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ขับรถ