Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1387
2 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2293
3 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5072
4 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 370
5 5ส เพื่อความปลอดภัย 236
6 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 347
7 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 162
8 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 729
9 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1465
10 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5940
11 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 3143
12 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 992
13 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2088
14 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2830
15 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1217
16 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8341
17 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5742
18 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5446