Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2126
2 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 4993
3 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 261
4 5ส เพื่อความปลอดภัย 192
5 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 290
6 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 129
7 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 567
8 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1436
9 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5783
10 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2691
11 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 960
12 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2033
13 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2592
14 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1186
15 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8253
16 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5698
17 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5260