Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 4841
2 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 144
3 5ส เพื่อความปลอดภัย 118
4 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 141
5 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 71
6 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 387
7 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1391
8 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5583
9 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 2028
10 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 921
11 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 1894
12 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 2207
13 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1127
14 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8059
15 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5609
16 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4882