Facebook
banner-swin.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 124
2 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1325
3 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5366
4 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 1618
5 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 890
6 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 1774
7 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 1951
8 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1079
9 การสอบสวนอุบัติเหตุ 7786
10 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5459
11 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 4501