Facebook
banner-swin.jpgอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เทคนิคการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 1000
2 การหยั่งรู้อันตรายล่วงหน้า (KYT JISHA ) 263
3 เทคนิคการควบคุมอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ 1683
4 การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 2616
5 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับ จป. 5146
6 การควบคุมและระงับเหตุอันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 576
7 5ส เพื่อความปลอดภัย 334
8 เทคนิคการทำ safety talk สำหรับ จป. 553
9 การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 210
10 การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching) 1029
11 ยอดนักสังเกตความปลอดภัย 1519
12 การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 6083
13 การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 4382
14 การบริหารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมความสูญเสีย 1031
15 การนำเทคนิค 5ส มาประยุกต์ใช้ในครอบครัว 2282
16 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ACTIVITY) 3338
17 หลักการพื้นฐานของกลุ่ม QC Circle 1284
18 การสอบสวนอุบัติเหตุ 8534
19 การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบการเพื่อควบคุมความสูญเสีย 5849
20 การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 5892