Facebook
banner_safetymanagement01.jpg


   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 16362
2 สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 40605
3 การใช้แอมโมเนียอย่างปลอดภัย 14088
4 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 12054
5 การป้องกันและควบคุมสารเคมี (Safety with chemical) 37525
6 การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย 11229
7 ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA 45259
8 สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material) 62004
9 สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ 6792
10 มาตรฐานสีท่อ 14147
11 อัคคีภัย 24112
12 การเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง 48690
13 อันตราย!ตะกั่ว:สารพิษมรณะ 10377
14 เสียงดัง (Noise) 37304
15 ลัดวงจร-ไหม้-ดูด!!! 'ไฟฟ้าฤดูฝน' 'อันตราย' อยู่ใกล้ตัว 9590
16 การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 7050