Facebook


หลักการและเหตุผล

     พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทางานจึงถูกกาหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน(จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)เป็นกาลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทางานของทุกองค์กร การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จะให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงต้องมีการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานระบบไฟฟ้าแล้ว ย่อมเกิดการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ชารุด ทรุดโทรม จนอาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งทางด้านชีวิต และทรัพย์สิน เช่น เกิดไฟฟ้าดูดคน เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น โดยเหตุการในลักษณะดังกล่าวมานี้ได้เกิดขึ้นและมีให้เห็นออกข่าวทางสื่อสารมวลชน แทบจะเรียกได้ว่า ทุกวันเลยทีเดียว สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมากจากการขาดการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย ในระบบไฟฟ้า หรือ หัวข้อดังกล่าวไม่ได้รับความสาคัญเท่าที่ควร หรือบางครั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องตรวจอะไร ตรวจอย่างไร ในระบบไฟฟ้า จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางาน(ทุกระดับ) สมควรต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรฯดังกล่าว เพื่อให้รู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคที่มีความสาคัญ และวิธีการ หรือแนวทาง ในการตรวจความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าภายในอค์กร เพื่อให้หยั่งรู้ และสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ อันจะนามาซึ่งความปลอดภัยของทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินขององค์กรอีกด้วย นอกจากนี้การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้ายังเป็นไปตามกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย อาทิเช่น 

 • กฎกระทรวง"กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558"

     หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานไม่ทราบรายละเอียดอย่างแท้จริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าตามกฎหมายที่ได้กล่าวอ้างในเบื้องต้น ก็คงไม่เกิดประโยชน์ และไม่สามารถสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในกับสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการได้ อย่างน่าเสียดายเมื่อเป็นเช่นนั้น เนื้อหาการอบรม และกิจกรรมการอบรมจึงประกอบไปด้วย


วัตถุประสงค์การอบรม

 • เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ และ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
 • เพื่อเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อฝึกทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามหลักการทางด้านวิศวกรรม
 • เพื่อทักษะ และเทคนิคในการเขียนรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ ก่อนให้การรับรอง


เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

1.กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1 กฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 “กระทรวงอุตสาหกรรม"

1.2 กฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558"กระทรวงแรงงาน"

1.3 พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542

1.4 ความรับผิดในทางอาญา อันเกิดจากการประกอบวิชาชีพฯ"ประมวลกฎหมายอาญา"

1.5 ความรับผิดในทางแพ่ง อันเกิดจากการประกอบวิชาชีพฯ"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"

2.หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามกฎหมาย

2.1 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯที่ผู้ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยฯจำเป็นต้องรู้

2.2 เครื่องมือในการตรวจวัดที่จำเป็นสำหรับงานตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯและการใช้งาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ฯตามกฎหมาย

3.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม

3.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯตามแบบฟอร์มของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบฯความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

3.4 กรณีศึกษา การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

4. รายงานการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าฯ

4.1 การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการตรวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4.2 การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มการตรวจของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

4.3 การนำเสนอผลงานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
วิทยากร

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชัยยา ปาณาราช สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลัง(สฟก.5023),วิศวกรผู้ตรวจสอบฯ, ทนายความ


วิธีการอบรม

 • การบรรยาย,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์,ถาม-ตอบ พร้อมทำกิจกรรม Workshop(แบ่งกลุ่ม)

ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค วิศวกร    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   และผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่อบรม

 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ


จำนวนผู้เข้าอบรม ต่อ รุ่น

 • 20 คน


5.ระยะเวลาอบรม                      

 • 3 วัน ( 18 ชั่วโมง) 


6.หัวข้อบรรยาย7.วิธีบรรยาย                                      

 • บรรยาย   ถาม-ตอบ  และภาคปฏิบัติ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % /การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม