Facebook


     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


(แผนอบรมภาคใต้ ปี 2562 คลิ๊ก)


โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)

โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง (กระบี่)


                       
          (ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2561)
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม