Facebook

สำหรับกลุ่มสถานประกอบกิจการที่ใช้บริการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 คน (สปก.ละ 2 คน)

  • รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 คน (สปก.ละ 2 คน)

  • รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 คน (สปก.ละ 2 คน)

  • รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 คน (สปก.ละ 2 คน)

  • รุ่นที่ 5 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 คน (สปก.ละ 2 คน) 


สนับสนุนโดย..หจก.อนุสรณ์ โปรดักส์