Facebook
เชิญชวน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการประเมิน

ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ตึกหน้าชั้น 3หลักการและเหตุผล

      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีสาระสำคัญในการรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพจะต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ โดยวัดจากค่าทักษะ ความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เบื้องต้นได้กำหนดสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาที่ต้องดำเนินการก่อน ซึ่งการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ กฎหมายได้กำหนดให้มีศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ทำหน้าที่ให้บริการในการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้รับหนังสืออนุญาตเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) เลขที รร 1896004 ในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สมาคมฯจึงเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์

 • เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการรับประกันว่าสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามขั้นตอน
 • เพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะฝีมือมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียได้
 • ทำให้มีการพัฒนาและยกระดับฝีมือของผู้ประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานฝีมือและทักษะที่สูงขึ้น
 • เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 • มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน


การประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 วิธีการยื่นเข้ารับการประเมินมีดังนี้

 • สมัครออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่ง www.shawpat.or.th
 • กรอกแบบ คร.11 แนบหลักฐานประกอบการยื่นเข้ารับการประเมิน มายื่นที่สมาคมฯหรือส่งมาทาง Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ก่อนได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ฉบับจริงนำมายื่นในวันประเมิน
 • เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจเอกสารถูกครบถ้วน
 • ชำระเงิน
 • เข้ารับการประเมิน
 • รับผลการประเมินและรับบัตรรับรองความรู้ความสามารถ


การประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

หลักฐานประกอบการยื่นเข้ารับการประเมินดังนี้

 • แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.11
 • รูปถ่ายขนาด 1x1.5นิ้ว (พื้นหลังสีขาวไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ) จำนวน 2รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบรับรองผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวุฒิการศึกษา,เอกสารผ่านการอบรม สัมมนา


การประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


อัตราค่าบริการ

 • 1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษี 7%)


วิธีชำระเงิน

 • โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ"สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 211-0-51828-5ดาวน์โหลดคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ