Facebook1.หลักการและเหตุผล

   จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมักจะมีข่าวหรือรายงานเหตุการณ์การเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บของพนักงานจากการปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศสูงมากขึ้นและใก้ลตัวกว่าที่คิด ส่วนใหญ่มักเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดอันตราย เช่น งานลอกท่อระบายน้ำ การเข้าไปตรวจสอบซ่อมบำรุงภายในถัง บ่อ หลุม หรืออุโมงค์ เป็นต้น ซึ่งในสภาพที่อับอากาศดั่งกล่าว จะมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน หรืออาจมีสารเคมีตกค้าง การระเหยของสารพิษ ฝุ่น  แก๊ส ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา หรือ  ดมกลิ่น แต่สามารถปิดไฟหรือระเบิดขึ้นมาได้  เป็นต้น  และจะพบว่าหลายเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศมีความเสี่ยงสูงและมีข้อจำกัดหลายประการ  มีความอยากลำบาก  และต้องใช้ความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีศักยภาพสูงรวมทั้งต้องมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นด้วย สถานประกอบการจึงต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดทักษะและมีเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฎิบัติงาน ให้มีขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงจัดหลักสูตรอบรมการกู้ภัยในที่อับอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ ทักษะในการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนเพิ่มทักษะในการเป็นทีมกู้ภัยต่อไป


2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาพนักงานของสถานประกอบการให้มีความรู้ ทักษะในการกู้ภัย และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะและเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศและนำมาถ่ายทอดฝึกฝนให้กับพนักงานในหน่วยงานต่อไป
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผนการเข้าช่วยผู้ประสบภัยในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัย


3.กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ
 • หัวหน้างาน
 • ทีมกู้ภัย
 • จป.และผู้สนใจทั่วไป


4.ระยะเวลาฝึกอบรมกร    

 • 1 วัน 6 ชั่วโมง


5. วิทยากร/ครูฝึก

 • เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 • (สายด่วน199)  จำนวน 3 ท่าน


6.หัวข้อบรรยาย

หลักสูตรการกู้ภัยในที่อับอากาศ(เบื้องต้น)

ภาคทฤษฎี

08.00 น.                                ลงทะเบียน

09.00 น.                                การเตรียมความพร้อมระบบทีม

-  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  สาเหตุการเกิดอุบัติภัยในที่อับอากาศ

09.30 น. การเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- PPE หมวก / Harness/   คาราบินเนอร์ / SCBA

- อุกปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

- ระบบรอกกู้ภัย/อุปกรณ์ลำเรียงผู้ได้รับบาดเจ็บ

10.30 น.                                พักเบรก

10.45 น.                                วิธีการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน

-  เทคนิคการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

-  อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

-  การจัดระบบทีม,การเตรียมทีม,การสั่งการ,ตำแหน่งหน้าที่

-  เงื่อนเชือกที่ใช้ในการกู้ภัย

12.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคปฏิบัติ


13.00 น. วิธีการเข้าปฏิบัติการและวิธีการเข้าตอบโต้สถานการณ์การช่วยเหลือในที่อับอากาศ

-  การจัดระบบทีม,การเตรียมทีม,การสั่งการ,ตำแหน่งหน้าที่

-  เทคนิคการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

13.30 น.      การจัดระบบทีมกู้ภัยและการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-  เทคนิควิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

14.30 น.       พักเบรก

14.45 น.        สถานการณ์การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

- ทีมกู้ภัยปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือ

16.00 น. มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ การแต่งกายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใส่ชุดนักกีฬา กางเกงวอม เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น หรือ    Safety shoe


7.วิธีบรรยาย                                                        

 • บรรยาย/ปฏิบัติภาคสนาม


8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล     

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % /การมีส่วนร่วมในกิจกรรม


9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                        

 •  วุฒิบัตรผ่านการอบรม