Facebookหลักการและเหตุผล

       ด้วยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า “ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ  เว้นแต่นายจ้างได้ดำเนินการให้มีความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว  และนายจ้างหรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามข้อ  18  และเป็นผู้ผ่านการอบรมตามข้อ 21  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายกฎหมายบังคับใช้ได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตาม   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. 2549หมวด 3 วิทยากรฝึกอบรมข้อ 16 และข้อ 17 ให้มีศักยภาพ สมรรถนะและเทคนิคเพียงพอในการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศและทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและมีทักษะเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการฯ นี้ด้วย


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • เพื่อเสริมทักษะและเทคนิคให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ


ทีมวิทยากร

 • ดร.ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์  ที่ปรีกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประธานหลักสูตรปริญญาโท-เอก
  หลักสูตรนานาชาติ สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายสวินทร์  พงษ์เก่า          ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • นายจำรัส   มวลชัยภูมิ          วิทยากรความปลอดภัยในที่อับอากาศและการดับเพลิงขั้นต้น/ ขั้นรุนแรง
 • ทีมวิทยากรจากสำนักบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศพ.ศ. 2549หมวด 3 วิทยากรฝึกอบรมข้อ 16 และข้อ 17
 • ผู้ที่สนใจและเตรียมความพร้อมตนเองในด้านเทคนิคและทักษะเพื่อการเป็นวิทยากรตามข้อ 1 (ปัจจุบันยังขาดคุณสมบัติการเป็นวิทยากรแต่เตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1)


สถานที่อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ณ ศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

เลขที่ 36/2-4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 


ภาคทฤษฎี   (วันจันทร์ที่ 4 – 8  กันยายน  2560)

วันจันทร์ที่ 4  กันยายน  2560

 • กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อับอากาศ
 • แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในที่อับอากาศ
 • บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและลูกจ้างที่เข้าทำงานในที่อับอากาศ
 • อุบัติเหตุและอันตรายจากที่อับอากาศ

วันอังคารที่ 5  กันยายน  2560

 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่ใช้ในที่อับอากาศ
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
 • การประเมินสภาพงานและการวางแผนควบคุมอันตรายในที่อับอากาศ

วันพุธที่ 6  กันยายน  2560

 • ระบบการขออนุญาตทำงานและวิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 • หลักการตัดแยกระบบ ระบบล็อคและป้ายทะเบียน
 • เทคนิคการระบายอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

 • การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • หลักการช่วยเหลือและช่วยชีวิต
 • อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
 • หลักการดับเพลิงขั้นต้น 


ภาคปฏิบัติ (วันจันทร์ที่ 11 – 15 กันยายน  2560)

วันจันทร์ที่  11  กันยายน  2560

  • ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที่อับอากาศ
  • ฝึกปฏิบัติ การประเมินสภาพงานและการวางแผนควบคุมอันตรายในที่อับอากาศ
  • ฝึกปฏิบัติ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

วันอังคารที่ 12 กันยายน  2560

 • ฝึกปฏิบัติ วิธีการตัดแยกระบบ การระบายอากาศและการเข้าปฏิบัติงาน
 • ฝึกปฏิบัติ การกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
  • ฝึกปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้น

วันพุธที่ 13  กันยายน  2560

  • ฝึกปฏิบัติ การช่วยเหลือ ช่วยชีวิตและหลีกหนีภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ SCBA Air Line และ Tripod ในการกู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
  • ฝึกปฏิบัติการใช้เชือกในการกู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ
  • ฝึกปฏิบัติการใช้รอกและการผูกเชือกในการกู้ภัยสำหรับที่อับอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 14  กันยายน  2560

จำลองสถานการณ์วิธีการสอนผู้เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 15  กันยายน  2560

 • ฝึกการนำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ