Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกิม แซ่เจีย บิดาท่านสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ (อดีตกรรมการ และอดีตที่ปรึกษาสมาคม) โดยมี ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ที่ปรึกษาสมาคม ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และนายจรินทร์ งาดีสงวนนาม กรรมการสมาคม เข้าร่วม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ศาลา ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙