Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ


1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2549  กำหนดให้สถานประกอบกิจการจำนวน  14 ประเภทกิจการจะต้องให้มี “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ในแต่ละระดับตามขนาดและประเภทกิจการ

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป  และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ประจำสถานประกอบกิจการอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

จากกฎกระทรวงดังกล่าวทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 17 (2) ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อยกระดับและพัฒนาตัวเองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 


 

2.วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 17 (2) ได้เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติการเป็น จป.วิชาชีพตามข้อ 17


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ
 • ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี


4.วิทยากร      

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


5.ระยะเวลาอบรม        

 • 42  ชั่วโมง   (ทดสอบภาคปฏิบัติ 1  วัน และทดสอบภาคทฤษฎี 1 วัน รวมทั้งหมด  9  วัน)6.วิธีบรรยาย

 • บรรยาย  การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ


7.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล   

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 42 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติจากสำนักความปลอดภภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีจากสำนักความปลอดภภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


8.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                   

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม


9.เอกสารสมัครอบรม

 • สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • สำเนาวุฒิบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • สำเนาหลักฐานการทำงานเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน


  เอกสารหลักฐานสมัครอบรมประกอบด้วย  


 • สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 • สำเนาวุฒิบัตร จป เทคนิคขั้นสูง 
 • หลักฐานสำเนาหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบสมัครอบรมฉบับจริง นายจ้างเซ็นรับรอง ประทับตราบริษัท พร้อมติดรูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว

เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น จป.ระดับเทคนิคขั้นสูงจึงขอให้ส่งเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม

 • สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการปฏิบัติงาน จปท.ขั้นสูงเป็นระยะเวลา 5 ปี (เฉพาะหนังสือนำส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)
 • กรณีไม่มีเอกสารในข้อ 1. ให้แนบ JD การปฏิบัติงาน พร้อมหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่การเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีนายจ้างเซ็นรับรองและประทับตราบริษัท

ผู้เข้าอบรมต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครอบรมทั้งหมดก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 40-45 วัน ทั้งนี้สมาคมจะส่งให้กลุ่มงานทะเบียน กองความปลอดภัยแรงงานทำการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมก่อนการทดสอบภาคปฏิบัติ

โดยจ่าหน้าซองลงทะเบียนถึง

 • คุณธัญลักษณ์ หอมขำคม
  ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
  22/3 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

 • อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
10.หัวข้อบรรยาย

วัน/เวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

วันที่ 1

หมวดวิชาที่  1   การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.00-10.30

- แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

10.45-12.15

- การชี้บ่งอันตราย

13.15-14.45

- การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

15.00-16.30

- การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตรายวันที่  2

หมวดวิชาที่  1   การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

09.00-16.30

- การฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและการชี้บ่งอันตรายวันที่ 3

หมวดวิชาที่ 2   การวิเคราะห์แผนงานและโครงการความปลอดภัย

09.00-10.30

- หลักการจัดทำแผนงานโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

10.45-12.15

- การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

13.15-16.30

- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัยวันที่  4

หมวดวิชาที่ 3   การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

08.30-16.30

ก.หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

- หลักการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- สิ่งแวดล้อมและสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย
- ขอบเขตการดำเนินงานและความสำคัญ
- การจัดทำโปรแกรมประเมินการสัมผัส
- กลวิธีในการประเมินการสัมผัสและการบริหารจัดการสิ่งคุกคาม
- ขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การจัดทำรายงาน
- การตรวจวัด และการประเมินระดับความร้อน
- อันตรายจากความร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
- การประเมินภาระงาน
- การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อน

วันที่  5


 

08.30-16.30

- การตรวจวัด และการประเมินการสัมผัสเสียง
- เสียงดัง และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงและเทคนิคการตรวจวัดเสียง
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
- การประเมินภาระงาน
- การตรวจวัด และการประเมินการสัมผัสเสียง
- เสียงดัง และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงและเทคนิคการตรวจวัดเสียง
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานน
- การตรวจวัด และการประเมินระดับความร้อน
- อันตรายจากความร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพความร้อน
- มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
- การประเมินภาระงาน
- การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อน

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่  6


 

08.30-16.30

ฝึกภาคปฏิบัติ

ข.การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ
ค.การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ
ง.การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ
 

- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 7

08.30-16.30

ฝึกภาคปฏิบัติ (ต่อ)

ข.การตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่างและการฝึกปฏิบัติ

ค.การตรวจวัดและประเมินระดับความร้อนและการฝึกปฏิบัติ
ง.การตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงและการฝึกปฏิบัติ
   - ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่  8

ทดสอบภาคปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

08.00-17.00

1.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง
2.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินระดับความร้อน
3.ทดสอบภาคปฏิบัติตรวจวัดและประเมินการสัมผัสเสียงวันที่  9

ทดสอบภาคทฤษฎีจะแจ้งวันการทดสอบให้ทราบภายหลัง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ

 • เวลาพักทานอาหารว่าง   10.30-10.45 และ  14.45-15.00
 • เวลาพักทานอาหารกลางวัน  12.15-13.15
 • เมื่อจบการอบรมแล้วจะต้องผ่านการทดสอบจากสำนักความปลอดภัยแรงงานรุ่นที่

เดือน

วันที่1

วันที่2

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่6

วันที่7

วันที่ 8

สถานที่จัดอบรม

1

กค

20กค

21กค

22กค

23กค

27กค

28กค

29กค

30กค

สมาคมส่งเสริมฯ

 วิชาหมวด 1

วิชาหมวด 1

วิชาหมวด 2

วิชาหมวด 3 

 วิชาหมวด 3

วิชาหมวด 3 

 วิชาหมวด 3 

สอบภาคปฏิบัติ

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หมายเหตุ               ทดสอบภาคทฤษฎีอีก 1 วันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะแจ้งแผนการสอบให้ทราบภายหลัง