Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

   

  รายละเอียด
  


หลักการและเหตุผล

      กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นายจ้างสร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

      จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่  “กิจการประเภทก่อสร้าง”   ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง     ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน  ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทำงานไม่สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้   แต่การลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้      อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์  การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จอย่างถูกวิธี  และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานได้ 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย
  2. เพื่อฝึกปฏิบัติในการติดตั้งนั่งร้านการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ที่มีหน้าที่ประกอบหรือติดตั้งนั่งร้าน ช่างติดตั้งนั่งร้าน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

 

วิทยากรบรรยาย

  • นายปริชญศักดิ์  เข้มแข็ง / นายรุจน์  เฉลยไตร /นายสุเทพ  พัดพาน


   
   ระยะเวลาอบรม
   
    12 ชั่วโมง (2 วัน)
 
   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    
  -4,500 บาท
  -4,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

  อัตราค่าอบรม 
    รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรม และวุฒิบัตร
 
   
   เนื้อหาหลักสูตร
 


วันที่ 1

08.30-09.00   ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test)

09.00-09.30   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน

09.30-10.30   ประเภทนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์

10.30-10.45   พัก

10.45-12.00   การตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนประกอบนั่งร้าน

12.00-13.00   พักเที่ยง

13.00-14.30   เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ (BS 5973 อังกฤษ)

14.30-14.45    พัก

14.45-15.30   เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จ (ญี่ปุ่น)

15.30-16.00   กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน


วันที่  2

08.30-09.00  ลงทะเบียน

ภาคปฏิบัติ

09.00-10.30   ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ (Tower Scaffold)

10.30-10.45   พัก

10.45--12.00  ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ (Tower Scaffold) ต่อ

12.00-13.00   พักทานอาหาร

13.00-14.30   ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จ (ญี่ปุ่น)

14.30-15.30   ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านและรื้อถอนนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จ (ญี่ปุ่น) ต่อ

15.30-16.00   ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

16.00-16.30   ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test)

วิธีบรรยาย :  บรรยาย/การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  :  ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม  : วุฒิบัตรผ่านการอบรม