Facebook
นายวิโชติ  บุญเปลี่ยน
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นางสุมาลี  ชนะชาญมงคล
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นายเอกชิชย์  สายัณห์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
น.ส.อมรรัตน์  อ่อนดี
หัวหน้าฝ่ายจัดการธุรการกลาง วางแผน และการตลาด


นายวัชระ  กันทะคำ
หัวหน้างานตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม อาวุโส
นายศรรกฎา  กิ่งแก้ว
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม อาวุโส
น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีบุญเรือง
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม อาวุโส
น.ส.ศิริกาญจน์  กาญจน์ธนรพี
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จุฑามาศ  ไข่แสงศรี
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายอกเนตร  ชุมศรีเมฆ
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.ธิดาวรรณ คงประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จิดาภา หว่างแก้ว
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายอภิกฤตย์  เศวตพงษ์
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.พัฑฒิดา  ปัดทุมมา
นักวิชาการตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.จิราวรรณ สะบก
เจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายธวัช  เพชรบุรี
เจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
นายเรืองวิทย์  โม้น้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัด
และประเมินสิ่งแวดล้อม
น.ส.ศิริภาภรณ์  ไกรโนนทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.นันทการ แก้วอุดม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.สุภาภรณ์ แปลงศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอนุรักษ์  ปานอาษา
เจ้าหน้าที่ขับรถ
นายวิฑิต เตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ขับรถ