Facebook
  • SHE-001-2020.png
  • SHE-002.jpg


          บทบาทและหน้าที่


         ทำหน้าที่ในการให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ เสียง และน้ำทิ้ง จากสถานประกอบการ ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การรับรองการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง การจัดทำแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริหารและจัดการระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการบริการ รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านกฎหมายและวิชาการด้านความปลอดภัย พัฒนาสื่อ สิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการด้านความปลอดภัย โดยแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้.-


  1.งานการจัดการและธุรการกลาง
  • รับ-ส่ง, จัดเก็บเอกสาร
  • จัดทำบันทึก, หนังสือ, เอกสาร
  • จัดทำงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  • จัดทำรายการผลการปฏิบัติงาน
  • เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์
  • จัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ
  • จัดทำใบเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม
  • จัดพิมพ์รายงาน


  2.ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ

  2.1 งานบริการวิชาการ
       -งานบริการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        (งานห้องหนังสือและเว็บไซด์)
       -รวบรวม ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ฯ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเผยแพร่
       -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการด้านความปลอดภัยฯและสิ่งแวดล้อม 
       -ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารด้านความปลอดภัยฯ (งานสำนักพิมพ์ด้านความปลอดภัยฯ) 
       -จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ 
       -ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

  2.2 งานระบบสารสนเทศ 
       -บริหาร และจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร
       -พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของสมาคมฯ และการให้บริการแก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้ใช้บริการ
       -ปรับปรุง แก้ไข จัดหาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการใช้งาน 
       -ดูแลและพัฒนาข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และผู้ใช้บริการ  3.ฝ่ายบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

  3.1 งานตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
       -สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อชี้บ่งสภาพแวดล้อมฯ ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
        เพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมฯ ที่ต้องดำเนินการตรวจวัด
       -เสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมฯ ที่ต้องดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลและจัดทำใบเสนอราคา
       -จัดทำแผนการให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
       -ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
       -จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   3.2 งานตรวจวัดและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       -สำรวจสถานประกอบการเบื้องต้นเพื่อชี้บ่งแหล่งของมลพิษทางอากาศ, เสียงและน้ำทิ้งที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
       -เสนอข้อมูลมลพิษที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องตรวจวัดและประเมินผลและจัดทำใบเสนอราคา
       -จัดทำแผนการให้บริการตรวจวัดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
       -ดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
       -จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

   3.3 งานห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและพิษวิทยา 
       -จัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและเปรียบเทียบความถูกต้อง(Calibration) 
        ก่อนการใช้งาน
       -จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง 
       -วิเคราะห์วัสดุตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetic Methode
       -จัดส่งวัสดุตัวอย่างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
       -ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 
       -ควบคุมและดำเนินการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมฯ ประจำปี
       -จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
       -ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา


  4.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

  4.1 งานที่ปรึกษาและการรับรองผล
       -ให้คำปรึกษาการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
         ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

       -ให้บริการประเมินอันตรายในสถานประกอบการและการรับรองผลตามกฎหมาย
       -ให้บริการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้างและการรับรองผลตามกฎหมาย
       -ให้บริการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
         และจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ และจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
       และการรับรองผลตามกฎหมาย

   4.2 งานส่งเสริม วิจัย และพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน 
       -จัดทำโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
       -จัดทำโครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ
       -ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของภาครัฐและเอกชน 
       -ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

newyear55002newyear55003
newyear55005newyear55006
newyear55007newyear55008ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


โทร  :   08 1492 5472 (คุณวิโชติ บุญเปลี่ยน)
09 92257849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

  08 6334 7624 (คุณอมรรัตน์ อ่อนดี)

  0 2884 1852 ต่อ 401-409
 

โทรสาร.  0 2880 4591

อีเมล์  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อีเมล์  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน