Facebook
 

ปิดรับสมัคร

    ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จะจัดการอบรมหลักสูตร  “ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course” ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 รวมจำนวน 5 วัน   ณ  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนีแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   

     ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำระบบมาตรฐาน ISO45001:2018 ไปดำเนินการและกำหนดแผนการตรวจประเมินตามระบบ ISO45001 ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน 


วันที่จัดอบรม

  • ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562  
    ณ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

การสมัคร


ราคาค่าอบรม

  • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 26,750 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว(หนังสือเชิญ / ใบสมัคร / กำหนดการ / แบบตอบรับ)