Facebook

 • เงินสด   จ่าย  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.)
 • เช็ค      สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)" 
 • โอนเงิน  เข้าบัญชีชื่อ   "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)"
   
                     ธนาคาร    
: ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

ประเภทบัญชี    : สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี   
211-0-51828-5


 • กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in slip มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-4485556,02-8841852 ต่อ 210 หรืออีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133226

 • สมาคมได้รับการยกเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย (ดูเอกสารประกอบ)


เอกสารที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม

 • จป.หัวหน้างาน (สำเนาบัตร ปชช.)
 • จป.เทคนิค (สำเนาบัตร ปชช. / สำเนาวุฒิบัตร จป.หัวหน้างานหรือหนังสือรับรองการเป็น จป.หัวหน้างาน)
 • จป.เทคนิคขั้นสูง (สำเนาบัตร ปชช. / หลักฐานการสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวท./ปวส./ปกศ.สูง / วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6หรือ ปวช. และหลักฐานการเป็น จป.เทคนิคหรือพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (สำเนาบัตร ปชช. / ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
 • หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ (สำเนาบัตร ปชช. / สำเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการเป็น จป.)